POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1.- Objecte i contingut del lloc web.

Les presents condicions generals d’ús regulen l’accés i utilització de www.donesencreixement.com dara en endavant el ‘Lloc web’, contingut del qual té com a objectiu estbalir un canal de comunicación entre el projecte Dones en Creixement i les participants, les usuàries i visitants del Lloc web, respecte als projectes, información, activitats, aixi com la xarxa que promou.

La consulta dels continguts del Lloc web no constituirà per ella mateixa cap tipus de relación contractual i la seva utilització es responsabilitat exclusiva de la usuària. La información inclosa en el lloc web o newsletters pot contenir referències a tercers amb qui el projecte col·labora per a la realització dels seus objectius, podent-los comunicat la información que sigui proporcionada per les usuàries.

El titular del Lloc web, no será en cap cas responsable dels errors i omissions que poguessin existir en la información facilitada, a excepció d’aquells extrems als que obligui la Llei, ni de la aplicación o ús concret que pogués fer-se’n de la mateixa.

DONES EN CREIXEMENT es reserva el dret a eliminar qualsevol información que no compleixi els requisits de la política de gestió de qualitat del projecte així mateix manifesta que no adquireix un compromís il·limitat per mantener o conservar els continguts, podent ser retirades en qualsevol moment a discrecionalitat del titular del Lloc web.

2.- Propietat Intel·lectual.

Queden reservats en favor del titular del Lloc web www.donesencreixement.com tots els drets sobre els continguts -textuals i gràfics- tant de la página web, como de les newsletters que apareixen en la mateixa.

Queda prohibit qualsevol ús dels continguts del Lloc web concretament, sobre les imatges, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protección, sense la autorització expressa del titular, a excepció de la possibilitat de compartir continguts quan ho autoritzi Dones en Creixement.

El titular del Lloc web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús a les usuàries sobre els seus drets de propietat intelectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la página web i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, la usuària reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altre form d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intelectual, podent donar lloc al exercici per part del titular del Lloc web, de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en exercici dels seus drets.

3.- Protecció de Dades.

Dones en Creixement, en qualitat de responsable-titular del Lloc web i en compliment de la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, concretament, Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantía dels drets digitals i el Reglament 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protección de les persones físiques en lo que respecta al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades. En endavant, RGPD, que assenyala que el consentiment per al tractament de dades deu ser expressament, “exigint que es manifesti de forma clara i inequívoa per part del interessat a través de una acte informatiu clar que evidencii una declaración de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca del ineterssat d’admetre el tractament de dades de carácter personal que li afecten”, l’informem que les dades personals que vostè ens faciliti voluntàriament serán inclosos en un registre d’activitat, creat sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar les seves peticions i/o consultes, així mateix enviar-li información sobre activitats o serveis relacionats amb els serveis descrits en aquesta página web. Les dades podrán ser cedides a tercers amb els que el projecte col·labori per a les finalitats descrites en el Lloc web, no es realitzaran transferències internacionals. Les dades personals es conservaran mentres es mantingui la relació amb Dones en Creixement, més els terminis de prescripció legals que s’apliquin només als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats els terminis determinats de prescripció, les dades serán eliminades o, alternativament, anonimitzades.

Les dades (*) són obligatòries per tractar i dur a terme les sol·licituds o les adhesions a la Xarxa. La resta de les dades sol·licitades, resposta de les quals és opcional, estan destinades a conèixer-te millor, a més de millorar els serveis proposats, assegurant en tot moment la privacitat. Excepte revocació per la teva part, Dones en Creixement, podrá enviar-te per correu electrònic información sobre el lloc, projectes, activitats, a través del nostre Lloc web. Les tevés dades poden comunicar-se a les empreses que col·laborin en la execució de les activitats a efectes viabilitzar els serveis.

Vostè podrá exercir els drets d’accedir, rectificar, limitar, cancel·lar i sol·licitar la portabilitat de les dades dirigint a tal efecte un escrit a info@donesencreixement.com (acompanyant còpia d’un document oficial que l’identifiqui).

El responsable del tractament es compromet a observar l’obligació de secret de les dades de carácter personal que ens faciliti, a tractar-les de forma confidencial i a emmagatzemar-les adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte en tot momento l’estat de la tecnología, complint les previsions establertes en el RGPD.

Les dades de carácter personal serán tractades per les següents finalitats:

  • Enviament d’informació sobre Dones en Creixement per mitja de telèfon o correu electrònic.
  • Adhesiones y participaciones en la Red.
  • Atendre consultes o solicituds d’informació.
  • Invitacions a actes o esdeveniments.
  • Realitzar enquestes de satisfacció.
  • Gestionar la relació entre les parts.
  • Enviament de promocions de col·laboradors, patrocinadors o sponsors del Projecte.

Dones en Creixement, compleix amb l’article 6.1. f) del RGPD 2016/679 de 27 d‘abril, al resultar el tractament de dades necessària per donar compliment a la satisfacció de interessos legítims derivades de la relació amb el projecte o per donar resposta a sol·licituds i amb l’íncís a) del mateix article 6.1 per al enviament d’informació sobre activitats, campanyes o iniciatives de Dones en Creixement en les que es participen de tercers i això respon a un interés legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent. Les usuàries o participants que proporcionen les seves dades personals per qualsevol de les funcionalitats de la página web, hauran d’acceptar aquesta Política de Privacitat.

Les particiapants o usuàries poden oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions, en qualsevol altre momento, enviant un correu electrònic a la adreça info@donesencreixement.com.

4.- Xarxes socials.

Posem en el seu coneixement que estem presents en Xarxes Socials. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que es facin seguidores (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les Xarxes Socials) de les pàgines oficials de Dones en Creixement en les xarxes socials, es regirà per aquest apartat, aixi com per aquelles Condicions d’ús, polítiques de privacitat i altres normatives d’accés, ús i similats de pertanyin a la xarxa social que correspongui, de les que les usuàries de les Xarxes Socials ja hauran acceptat.

5.- Publicitat.

El Lloc web podrá allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsbales d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc web complei amb les llei que en cada cas puguin ser d’aplicació Dones en Creixement no serà responsable, en cap cas, dels continguts publicitaris o dels patrocinadors inclosos en el Lloc web.

6.- Enllaços.

Dones en Creixement no es fa responsable dels continguts als que es dirigeixen els enllaços ubicats al Lloc web, en el seu cas, segons lo establert en l’article 17 de la Llei 34/2002, de data 11 de juliol (LSSI). L’usuària és l’encarregada d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que accedeixi.

Tals enllaços o mencions tenen una finalitat que no implica el recolzament, l’aprovació, comercialització o cap relació entre la página i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una página web un enllaç de la present página web tindran que cumplir amb la legislació vigent i no podrán allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, prnogràfics, violents o discriminatòris. Dones en Creixement no es fa responable del contingut de Pàgines web de tercers, ni promou, garantitza, supervisa ni recomana els contignuts d’aquestes.

7.-Responsabilitat.

La usuària respondrà als danys i prejudicis de tota naturalesa que Dones en Creixement pugui sofrir com a conseqüència del incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquestes condicions d’ús.

Així mateix, es compromet a utilizar el Lloc web, de conformitat amb la Llei, les presents condicions d’ús, les bones practiques i l’ordre públic. Del mateix mode, la usuària s’obliga a no utilizar el Lloc web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, sent contraris a aquestes condicions, o malmetedors d’interessos o drets de tercers, o que, de qualsevol altra forma, pugui malmetre, inutilitzar, fer inaccesibles o deteriorar la Web, els seus continguts o impedir un ús normal d’aquesta per part d’altres usuàries.

8.-Llei aplicable.

Les condicions d’ús es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació española. Per a la resolución de quaslevol controversia derivada de la interpretació o aplicació dels continguts o serveis contemplats en el Lloc web, les parts acorden sometre’s expressament als jutjats i tribunals de la cuitat de Barcelona, amb renuncia a qualsevol foro general o especial que els pogués correspondre.

Actualizacions a aquesta Declaració de privacitat
Qualsevol canvi entrarà en vigor quan publiquem la Política de privacitat actualitzada en el Lloc web.

Actualitzada desembre de 2020